Notice: Constant LOG_MYSQL already defined in /home/pristatravel/www/root/bg/include/mysqldb.class.php on line 7

Notice: Use of undefined constant SESSION_UNIQUENAME - assumed 'SESSION_UNIQUENAME' in /home/pristatravel/www/root/bg/include/application.class.php on line 201

Warning: MagpieRSS: Failed to fetch http://www.japanwindow.com/blog/index.rdf (HTTP Error: Bad curl (/usr/bin/curl), can't fetch HTTPS) in /home/pristatravel/www/root/bg/magpierss/rss_fetch.inc on line 238

Warning: MagpieRSS: Failed to fetch http://themoneyconverter.com/JPY/rss.xml (HTTP Response: HTTP/1.1 403 Forbidden ) in /home/pristatravel/www/root/bg/magpierss/rss_fetch.inc on line 238
 

Открийте света на Японската култура и традиция

 

Общи Условия на "Приста Травъл" за предоставяне на туристически услуги и тяхната продажба на потребителите

 

С настоящите Общи Условия (ОУ) се определят взаимоотношенията между "Приста Травъл" (Сънрайз Такео ЕООД), наричан по-долу Туроператор и неговите клиенти - потребителите на туристически услуги, наричани по-долу Туристи.

 

Информацията в ОУ има задължителна сила за двете страни - Туроператора от една страна и Туриста от друга страна.

Туристически услуги са хотелски резервации, транспорт, изхранване по време на туристическо пътуване, атракции и др.

Конкретните условия на туристическото пътуване и сроковете за неговото извършване се указват в Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП), туристически ваучер и евентуално съставени други документи, които се явяват неразделна част от сключения договор.

Записването на Туриста се извършва в офиса на Туроператора или на съответните Туристически агенции.

Конкретните желания на Туриста за предоставената туристическа услуга се отразяват в съответните документи. Потвърждението на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туроператора.

Стойността на туристическата услуга, съответстваща на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай е евро или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането.

Издадения на Туриста ваучер е потвърждение за извършването на пълно плащане.

Документите съпровождащи пътуването са пътни билети, туристически ваучери, застрахователна полица и обща информация за безопасност по време на пътуването. Същите документи се получават непосредствено преди започване на пътуването в офисите на Туроператора и съответните туристически агенции.

За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми или рекламации във връзка с туристическото пътуване, Туристът се обръща към офиса, където е сключен ДОТП.

 

Права и задължения на Туриста

Резервация се прави само след заплащане на 30% от стойността на предлаганата услуга. Останалата част от 70% се изплаща не по-късно от 10 работни дни преди датата на започване на пътуването. Тази информация не важи при закупуването на самолетни билети.

Туристът има право да се откаже от ДОТП без да дължи неустойка или обезщетение, когато Туроператора направи значителна промяна в някои от съществуващите клаузите по договора или да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената.

 

 При отказ на Туриста от договора съгласно Закона за туризъм, той има право да избира една от следните възможности:

1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, като предостави навреме всички  необходими документи за осъществяване на пътуването.

Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България.

Всеки Турист под 18 год. възраст, пътуващ с един от родителите си или без родители, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител/родителите си за пътуване зад граница.

Туристът е длъжен да заплати стойността на туристическата услуга в уговорените срокове. Туристът е длъжен отделно да заплати стойността на допълнителните услуги, не включени в стойността на туристическия пакет.

Туристът има право в едномесечен срок преди началото на пътуването да прехвърли своите права и задължения по ДОТП на трето лице, като уведоми писмено Туроператора и остава отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на Туроператора такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лева.

С подписването на ДОТП Туристът декларира, че преди неговото сключване е получил от Туроператора достатъчна информация за паспортно-визовия режим и сроковете на получаване необходимите документи, както и информация за медико-санитарните изисквания за страните, в които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност.

 

Права и задължения на туроператора

Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема задължението да осигури необходимите формуляри и внесе документите пред съответните служби, като извършва уведомяване за необходимостта от интервю.

Туроператорът извършва застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" на Туриста за пътуване извън страната.

Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване на туристите.

Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му са променени:

1. стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;

2. размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

3. обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията или да анулира пътуването, като използва други възможности и санкции, предвидени в ДОТП и ОУ.

 

Цени и начин на плащане

Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически услуги се извършват от Туриста в левове, а ако цената е обявена в евро, съответно в левовата равностойност по официалния курс на БНБ за деня.

Плащанията се извършват в офиса на Туроператора или по неговата банкова сметка:

Уникредит Булбанк - Варна, ул. "Мария Луиза" 39

IBAN: BG72 UNCR 7630 1075 5570 60

BIC: UNCRBGSF

За "Сънрайз Такео" ЕООД

В случай на неспазване на сроковете  за плащане на предоставените от Туроператора услуги, Туристът дължи неустойка в съответствие с клаузите описани по-долу в раздела "Неустойки и имуществена отговорност".

 

Условия за промяна или анулиране на организираното пътуване

Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на Туриста, последният има право на следното:

 Когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, да му бъде предложено индивидуално пътуване, за което той трябва допълнително да заплати или Туроператорът да възстанови цялата внесена сума без дължими неустойки в 7-дневен срок.

Туроператорът се освобождава от отговорност ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила.

 

Неустойки и имуществена отговорност

 При отказ на Туриста от туристическия пакет по причини, които не са свързани с неизпълнение или промяна на клаузите по ДОТП от страна на Туроператора, то внесената сума се възстановява изцяло в 7-дневен срок, като от нея се удържа неустойка по следната схема:

Преди началото на пътуването

До 30 работни дни - 20%

От 29 до 16 дни - 30%

От 15 до 8 дни - 70%

По-малко от 7 дни 100%.

Незаплащането в срок на цялата стойност на избрания туристически пакет или услуга се счита за отказ на Туриста, с предвидените за това последици.

Часовете свързани с пътувания и различните дейности са ориентировъчни, като в зависимост от ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно.

Туроператорът не носи отговорност за промените, причинени от превозвачи (авиокомпании, автобусни линии и др.), а също така и контрагенти.

Туристът е лично отговорен за действията си в чужда страна, като съблюдава те да не са в разрив с общоприетите норми, религиозни вярвания и традиции и ако поради някаква причина за неадекватно държание има съответни санкции, то те се поемат изцяло от него.

Всеки Турист е отговорен да бъде точен като участник в групов туризъм и да съблюдава изискванията за това. Закъснение повече от 30 минути се счита за недопустимо и си остава за сметка на Туриста и произтичащите от него последствия - допълнителни разходи за транспорт, хотел и др. Туроператорът в този случай не носи отговорност.

В случай, че Туристът не се яви в точния час и място за започване на туристическото пътуване или прекрати по свое желание тура, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да било суми.

Отговорността на Туроператора пред Туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ДОТП. В случай на непредвидени изменения на услугите, като смяна на хотел или атракция на Туриста се връща разликата, ако така сформираните разходи и цена са по-ниски от първоначално обявените. Стойността на закупения самолетен билет, Застрахователната полица и услугите за трети лица не се възстановяват.

Сумата изплащана от Туроператора в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на обявената туристическа услуга или пътуване.

 

Рекламации

Рекламации, свързани с качеството на предлаганите от Туроператора услуги могат да бъдат предявявани само в писмен вид в неговия офис до 3 дни след приключване на пътуването. След постъпване на рекламацията, Туроператорът се задължава да направи необходимите проверки и да изпрати писмено становище в срок до 30 дни от датата на постъпване на рекламацията. 

Рекламация, която е тясно свързана с нарушение на някоя от клаузите но ОУ не подлежи на обсъждане и щетите си остават за сметка на Туриста.

 

Управител: Такео Кита

 

 

Reservations PristaTravel


:

:

 
Уебсайт Дизайн от: BGRealWebsite.com